Một lần nữa, Trung Quốc lại rơi vào hỗn loạn về kinh tế và COVID