Một Lễ Giáng Sinh ở mỏ dầu

Tại lưu vực Bakken ở North Dakota, Lễ Giáng Sinh sẽ là hoạt động khai thác khác, với 12 giờ khoan vào thứ Hai dành cho những thợ khoan, công nhân giàn khoan, và thợ chính giàn khoan ở khu trại tạm trú.