Mục tiêu của BGI: Phát triển nhanh chóng bên trong Trung Quốc, giúp Trung Cộng kiểm soát Tân Cương và Tây Tạng (Phần 2/3)