New Hampshire: Đảng Dân Chủ khởi kiện để ngăn kiểm phiếu lại