Nga sử dụng bến cảng trọng yếu của Nam Phi để tìm kiếm khoáng sản ở Nam Cực