Nghiên cứu: Các thành phố ở Texas và Nevada phù hợp hơn California để làm trụ sở công ty