Nghiên cứu: CRT đang được dạy trong các trường học ở Hoa Kỳ, bất chấp sự phản đối