Nghiên cứu: Lạm phát ở Hoa Kỳ sẽ không giảm nếu chi tiêu của chính phủ tiếp tục thái quá