Người sáng lập Oath Keepers, cùng một thành viên khác bị kết tội âm mưu xúi giục nổi loạn trong vụ xâm nhập ngày 06/01