Người ủng hộ ông Trump tại cuộc tập hợp ở Arizona: ‘Khi nào ông ấy mới quay trở lại Hoa Thịnh Đốn?’