Nhà kinh tế hàng đầu đưa ra cảnh báo khi GDP của Hoa Kỳ giảm trong quý 2 liên tiếp