Nhà phân tích: ‘Khinh khí cầu nghiên cứu khí tượng’ của ĐCSTQ có liên quan đến quân đội