Nhà tài trợ lớn của Đảng Dân Chủ đứng sau vụ kiện phỉ báng cựu TT Trump