Nhân viên Quốc hội: Các dân biểu GOP phải cứng rắn trong các cuộc điều tra giám sát năm 2023