Nhiều tiểu bang điều động Vệ binh Quốc gia, một số hướng đến Florida để ứng phó với cơn bão Ian