Những Ý Tưởng Hình Thành Hiến Pháp (Phần 3): Những Người Tiên Phong: Socrates, Xenophon, Plato