Nội dung do AI tạo ra làm lu mờ khả năng sáng tạo và đe dọa sự khéo léo của con người

Chuyên gia sáng tạo cho biết, ‘Đó là một thứ ngoài hành tinh. Điều đó không nên tồn tại.’