Ông Alvin Bragg là ai? Những điều quý vị cần biết về Biện lý Quận Manhattan đã truy tố cựu TT Trump