Ông Victor Davis Hanson nói về ý nghĩa của vụ truy tố ông Trump đối với Hoa Kỳ: Một ‘giai đoạn mới’ chưa từng thấy trước đây