Sô diễn hề của Quốc hội Hoa Kỳ khiến nước Mỹ phá sản