Sự phân định Thượng viện phụ thuộc vào các cuộc đua từ Georgia, Nevada, và Arizona