Sự ủng hộ của cử tri đối với các thành viên Đảng Dân Chủ cấp tiến đang giảm dần