Tài sản của những người giàu nhất Trung Quốc giảm 39% trong năm 2022