Tam Tự Kinh – Đọc sách luận bút (P.31): Câu chuyện tóm tắt lịch sử nhà Tống