Texas: Biện lý địa hạt thuộc Đảng Dân Chủ tham gia kêu gọi điều tra về cuộc bầu cử giữa kỳ ở Quận Harris