Thành phố New York chuyển khách sạn thành nơi trú ẩn để đáp ứng dòng người nhập cư bất hợp pháp dự kiến