Thảo luận về giảm phát lan truyền rộng rãi trên Internet Trung Quốc, chuyên gia cảnh báo về ‘tài chính trì trệ’