Thiên cổ anh hùng Tưởng Giới Thạch (P.13 ): Cấu kết bên trong và bên ngoài