Thiên tai nhân họa có phải là hiện tượng tự nhiên?