Thông qua múa cổ điển Trung Hoa, mở rộng tầm nhìn về thế giới