Tìm lại giấc mộng Đôn Hoàng (P.10): Thời đại hoàng kim của Phật Pháp và tạc tượng