Tổng thống âm thầm vào vùng chiến sự: Chi tiết đằng sau kế hoạch bí mật thăm Ukraine của ông Biden