Tổng thống Nam Hàn ca ngợi cam kết của Hoa Kỳ trong bài diễn văn trước Quốc hội