Tương lai bất ổn cho nền kinh tế Hoa Kỳ khi điều kiện tín dụng thắt chặt