Tuyên bố về tình trạng khẩn cấp do COVID-19 của California sẽ kết thúc vào tháng 02/2023