Cuối cùng thì Ủy ban ngày 06/01 có tóm được ông Trump không?