Về quê nhà Ireland để tìm lại truyền thống hạc cầm đã mất

Nhạc sĩ Sylvia Crawford và đàn hạc Ireland thời sơ khai