Viện trợ vô điều kiện cho Ukraine sẽ khiến Hoa Kỳ trả giá đắt