Vùng Bay Area: Các học viên Pháp Luân Công kỷ niệm 24 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25/04 diễn ra tại Trung Quốc