Các nhà lập pháp điều tra kẽ hở pháp lý cho phép các công ty Trung Quốc tránh sự giám sát của Hoa Kỳ