Các quan chức Hoa Kỳ chuẩn bị cho làn sóng di dân bất hợp pháp khi Đề mục 42 sắp hết hiệu lực