California: Dự luật mới cấm đầu lọc thuốc lá và thuốc lá điện tử dùng một lần