California thông báo tăng thêm lượng cung cấp nước do những cơn bão mới đây