Cha đẻ của ChatGPT: ‘Quản lý AI cần giống như quản lý vũ khí hạt nhân’