‘Chi tiêu bây giờ, giải quyết hậu quả sau’ là chính sách tồi tệ nhất