Chính phủ Anh công bố cắt giảm thuế để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế