Chính quyền Trung Quốc có ý định để càng nhiều người nhiễm bệnh càng tốt