Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Đức không nhận thấy châu Âu sắp suy thoái kinh tế