Chuyên gia: Trung Quốc chuyển hướng phóng chiếu quyền lực vào Bắc Cực