Cựu TT Trump kháng cáo lệnh yêu cầu lời khai từ ông Pence trong cuộc điều tra ngày 06/01